خدمات ما

ويزای مالتيپل (توريستی)

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

ويزای تحصيلی كانادا

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

اقامت دائم كانادا مستقيم از طريق سيستم اكسپرس انتری

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

اقامت دائم كانادا از طريق برنامه های استانی

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

مهاجرت از طريق جاب آفر (فرصت شغلی و اجازه کار)

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

مهاجرت از طريق سرمايه گذاری و خريد بيزنس

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

مهاجرت از طريق خويشاوندی

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

اقامت دائم از طريق پناهندگی

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

اقامت از طریق خود اشتغالی

ويزای توريستی
ويزای ٢ ساله سوپرويزای والدين
تمديد اقامت توريستی بيشتر از ٦ ماه

اطلاعات شما با موقیت ارسال شد . کارشناسان ما پس از بررسی از طریق واتساپ با شما تماس میگیرند